Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας
Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας Οργανόγραμμα Περιφέρειας Θεσσαλίας
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
Email: axiol.epag@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-506389
Στο Αυτοτελές Τμήμα Αξιολόγησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και διενέργειας εξετάσεων υπάγονται, ιδίως, οι παρακάτω αρμοδιότητες: Η συνολική επιμέλεια διενέργειας εξετάσεων τεχνικών επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η συγκρότηση των εξεταστικών επιτροπών του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η τήρηση αρχείου εξετάσεων του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η θεώρηση των βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η υποστήριξη του έργου των εξεταστικών επιτροπών του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η τήρηση ειδικού λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται τα παράβολα των εξετάσεων. Η εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο κάθε θέματος που αφορά τη διενέργεια των εξετάσεων των τεχνικών επαγγελμάτων. Η αποζημίωση των εξεταστικών επιτροπών του Ν. 3982/2011, όπως ισχύει.
Email: parat.apasx@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-506215
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Απασχόλησης αποτελεί ένα σύγχρονο μηχανισμό παρακολούθησης και διάγνωσης της αγοράς εργασίας (ανίχνευση αναγκών, τάσεων και προκλήσεων της περιφερειακής αγοράς εργασίας) και συντονίζει την ανάπτυξη και λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ως δικτύου φορέων σε περιφερειακό επίπεδο. Υλοποιεί το επιστημονικό του έργο αφενός σε αντιστοιχία και ως χωρική εξειδίκευση του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας που έχει συσταθεί από Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφετέρου στο πλαίσιο της διερεύνησης και εμβάθυνσης, τόσο τοπικά όσο και θεματικά, ανάλογα με τις περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, εκτελεί το επιστημονικό έργο του (έρευνες, εκθέσεις) και ασκεί αρμοδιότητες,, οι οποίες, ιδίως, αφορούν: στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας στον προσδιορισμό των αναντιστοιχιών της αγοράς εργασίας στον εντοπισμό των αναγκών εκπαίδευσης/κατάρτισης που απορρέουν από τις αναντιστοιχίες αυτές στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης στο παρόν και στο μέλλον (δυναμισμός κλάδων και επαγγελμάτων) στην τεκμηρίωση και το σχεδιασμό προτάσεων πολιτικής που συνδέονται με την αγορά εργασίας την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην συμμετοχή σε εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Email: polprost@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-506188
1. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: Ο συντονισμός του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την έννοια των ν. 3013/2002 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή. Η υποβολή εισήγησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3013/2002 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την έννοια των ν. 3013/02 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Σχεδίου Ξενοκράτης (κοινή υπουργική απόφαση 1299/2003 ΦΕΚ 423/Β΄). Η μέριμνα για την εφαρμογή των προβλέψεων της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β’) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO III), όσον αφορά τα θέματα που σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αφορούν την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και των μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης των καταστροφών. Η προμήθεια και παροχή υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση των καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας. Η διαχείριση και διάθεση του σκηνικού υλικού του Αποθηκευτικού Κέντρου Λάρισας, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργείου. Η τήρηση αρχείου σχετικά με την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην Περιφέρεια. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) και του άρθρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 42), όπως ισχύουν. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό για στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. Η συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Τμήματα
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Καρδίτσας
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Λάρισας
Τηλεφωνικός Κατάλογος Τμήματος
  • Καραλής Βασίλης Προϊστάμενος Τμήμ. 2413506188
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας
Τηλεφωνικός Κατάλογος Τμήματος
  • Νταφοπούλου Βασιλική Προϊστάμενος Τμήμ. 2421352464
Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Τρικάλων
Τηλεφωνικός Κατάλογος Τμήματος
  • Φωλίνας Στέφανος Προϊστάμενος Τμήμ. 2431351468
Email: nomypir@thessaly.gov.gr
1. Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές 2. Ειδικότερα στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: α. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας. β. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας. γ. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες ή τους Γενικούς Διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους. 3. Στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων συστήνονται Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκπροσωπούνται, κατ’ εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη, οι αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και οι υπάλληλοι, ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών σε επίπεδο Νομού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας ασκούν τις αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Email: esoelegxos@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-511304
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός της διοικητικής δράσης όλης της Περιφέρειας, ώστε να αποκαθίστανται διοικητικές και οργανωτικές δυσλειτουργίες. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει, σε περιοδική βάση, αναλυτική έκθεση στον Περιφερειάρχη και στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, για κάθε οργανική μονάδα ξεχωριστά. 2. Το Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες, ιδίως, αφορούν: την κατάρτιση προγράμματος τακτικών ελέγχων σε ετήσια ή εξαμηνιαία βάση, που ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι έλεγχοι παρακολούθησης ή επανέλεγχοι, τη διαδικασία έγκρισης του προγράμματος από τον Περιφερειάρχη, την κατάρτιση σχεδίου ελέγχου (χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία κτλ.), την εκτέλεση του ελέγχου (τακτικό, ειδικό ή έκτακτο κατ’ εντολή, παρακολούθησης), τη σύνταξη και αξιολόγηση της προσωρινής έκθεσης και την διαβίβασή της στους υπεύθυνους της λειτουργίας της ελεγχόμενης διαδικασίας κτλ για την αποδοχή των προτάσεων και συστάσεων, την οριστικοποίηση της έκθεσης, την υποβολή της έκθεσης στον Περιφερειάρχη ή στην αρμόδια αρχή που διέταξε τον έλεγχο, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν για τη μείωση κινδύνων και την εξέταση της αναγκαιότητας διενέργειας επανελέγχου, τη σύνταξη του ετήσιου απολογισμού, την εισήγηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την παροχή οποιασδήποτε, σχετικής με τους ελέγχους, πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές ή γενικά Ελεγκτικές Αρχές. 3. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων συνεργάζονται και παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στο Τμήμα, προκειμένου να παράσχουν κάθε στοιχείο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.
Email: pam.psea@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-506444
1. Το Αυτοτελές Τμήμα Π.ΑΜ. Π.Σ.Ε.Α., κατά το μέρος που αφορά τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του, διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται ιδίως: Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται Διά της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας για τη μελέτη και τον προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης. 2. Συστήνεται Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. Π.Σ.Ε.Α) στις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων και Τρικάλων. Στα Γραφεία αυτά ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. Π.Σ.Ε.Α).
Email: press02@thessaly.gov.gr Τηλ: 2413-506553
1. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Επιπλέον, μεριμνά για την οργάνωση και τέλεση δημοσίων εορτών και επισήμων τελετών, τη διοργάνωση συνεδρίων, τη διοργάνωση δεξιώσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων, την αποτελεσματική προβολή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και την αξιοποίηση των προοπτικών που προκύπτουν από αυτές. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Γραφείου υπάγονται: Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. Η μέριμνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους. Η εθιμοτυπία, η οργάνωση και τέλεση δημοσίων εορτών και επισήμων τελετών, η διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων, δεξιώσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων. Η μέριμνα για την αποτελεσματική προβολή του έργου της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών που προκύπτουν από αυτές για την τοπική ανάπτυξη. Η συνεργασία με ομόλογους φορείς από τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο, για την ανταλλαγή εμπειριών και τον συντονισμό των εκπροσώπων τους στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών, δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανισμών, για τον καθορισμό κοινών προγραμμάτων που υποβάλλονται σε διεθνείς θεσμούς των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, καθώς και σε άλλα κράτη ανά τον κόσμο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα