Αρχική / Οργανωτική δομή / Περιφερειακές Επιτροπές / Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Αγροτικού Τομέα

Σκοπός της Επιτροπής:

Η μεταβίβαση στην Επιτροπή αυτή κατά τα άρθρα 163 και 164 του ν. 3852/2010 των αρμοδιοτήτων των τομέων Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, οι οποίες κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, ανήκουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και συγκεκριμένα:
▪▪ Η λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου απαιτείται έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και θεμάτων περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Με τη σύσταση της επιτροπής αυτής, αντιμετωπίζονται με ευελιξία και αμεσότητα, τα θέματα περιβάλλοντος, τα οποία, πολλές φορές, απαιτούν άμεση και ταχεία λήψη αποφάσεων, δυνατότητα που παρέχει η λειτουργία μίας τέτοιας επιτροπής.
▪▪ Η μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον.
▪▪ Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.
▪▪ Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία , καθώς και η εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής.
▪▪ Η παρακολούθηση των ζητημάτων και θεμάτων Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονομίας.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητές της είναι οι κάτωθι:

A) Στον τομέα του Περιβάλλοντος
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999(Α’207).
Εξειδίκευση των κατευθυντήριων γραμμών περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο περιφέρειας.
Η εισήγηση, με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια, για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών πηγών και την κατανομή των σχετικών πιστώσεων, καθώς και για προτάσεις μέτρων προς προστασία του περιβάλλοντος της περιοχήςκαι ιδιαίτερα των ευαίσθητων περιοχών (βιότοπων κ.λπ.).
Η σύνταξη, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης για προστατευόμενες περιοχές.
Η γνωμοδότηση επί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης μελετών και Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεμάτων περιβάλλοντος, η τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης ενημέρωσης του κοινού της Περιφέρειας σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ “για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012.Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 12044/613/2007 (Β’ 376), όπωςδιορθώθηκε (Β’ 2259/2007)» (Β’ 354), (οδηγία SEVESO).
Γνωμοδότηση επί όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του ν. 3852/2010, για ζητήματα περιβάλλοντος
Η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
Η προστασία της υγείας του ανθρώπου
Η συνετή και ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
Η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση σε διεθνές επίπεδο των περιφερειακών ή παγκόσμιων προβλημάτων περιβάλλοντος που θα στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές
α) Της προφύλαξης και πρόληψης
β) της καταπολέμησης των καταστροφών του περιβάλλοντος στην πηγή δημιουργίας τους και
γ) στην αρχή ο ρυπαίνων «πληρώνει»
Η ανάδειξη των δυνατών σημείων της ταυτότητάς μας στο διεθνή και ευρωπαϊκό περιφερειακό χώρο, όπως : Οι πολιτιστικοί και οι αρχαιολογικοί χώροι της Θεσσαλίας, τα μεγάλα φυσικά ορεινά οικοσυστήματα και τοπία της και οι ιδιότυποι θαλάσσιοι και νησιωτικοί χώροι της, που αποτελούν αποθέματα βιοποικιλότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή εναλλακτικών μορφών ενέργειας και αναψυχής.
Η προστασία της Φύσης και σύνδεσής της με τις νέες ανάγκες αναψυχής, ποιότητας ζωής και εναλλακτικής ανάπτυξης.
Η οικολογική ισορροπία με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της αναπαραγωγικής ικανότητας των οικοσυστημάτων.

Β) Στον τομέα του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,
Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών,
Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς,
Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου,
Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών,
Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων,
Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας,
Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση,
Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης,
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσω της επιτάχυνσης της ένταξης της χώρας και των Περιφερειών της στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, μέσα από αναβάθμιση, διεύρυνση και επέκταση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε εθνική, περιφερειακή και αστική κλίμακα,
Ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της χώρας, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Γ) Στον Αγροτικό Τομέα
Προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας,
Προώθηση συγκρότησης ομάδων παραγωγών και στήριξης αυτών για την αντιμετώπιση οικονομικών και διαρθρωτικών θεμάτων,
Αξιοποίηση στοιχείων των μητρώων για τον πρωτογενή τομέα,
Καθορισμός ζωνών προστασίας καλλιεργειών,
Κατάρτιση προγραμμάτων προστασίας των καλλιεργειών της περιφέρειας.


Πρόεδρο:ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Στον τομέα της Κοινωνικής Συνοχής είναι αρμόδια για
Τακτικά ΜέληΑναπληρωματικά Μέλη
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΤΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΡΟΥΜΠΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΒΒΑΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΞΑΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΗΤΣΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΣΙΑΠΛΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΥΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα