Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ.Στομίου-ΕΤΠΑ. MIS 5000840-κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610010

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Τ.Κ.Στομίου-ΕΤΠΑ. MIS 5000840-κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610010

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στόχος του έργου είναι η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων του οικισμού Στομίου του Δήμου Αγιάς. Μέχρι σήμερα τα λύματα των οικιών του οικισμού αποχετεύονται σε μεμονωμένους πρακτικά απορροφητικούς βόθρους, όπου τα λύματα αποσυντίθενται και διηθούνται μέσα στο έδαφος και αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Τονίζεται ότι ο οικισμός βρίσκεται σε επαφή με την ακτογραμμή αλλά και το δέλτα εκβολής του Πηνειού ποταμού. Συνολικά περιλαμβάνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας που αποτελείται από αγωγούς PVC ή πολυαιθυλενίου (HDPE) συνολικού μήκους 6.000 μ. Επίσης θα κατασκευαστεί καταθλιπτικός αγωγός μήκους 105 μ από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) 3ης γενιάς. H ελάχιστη διάμετρος που χρησιμοποιείται στους αγωγούς είναι η Φ110 και η μέγιστη η Φ400. Περιλαμβάνεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης για το βαρυτικό δίκτυο. Επιπλέον για τις σημαντικές αλλαγές υψομέτρου πυθμένα μεταξύ αγωγού εισόδου-εξόδου περιλαμβάνονται φρεάτια πτώσης από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα ή έγχυτα. Τα καλύμματα θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο ενώ θα τοποθετηθούν επίσης χυτοσιδηρές βαθμίδες. Τα δάπεδα τον φρεατίων θα έχουν κλίση σύμφωνα με τα σχέδια ώστε να συγκεντρώνουν τα εισχωρούμενα ύδατα και να τα απομακρύνουν από τα φρεάτια μέσω αγωγών PVC η HDPE. Επίσης, κατασκευάζεται ένα μικρό αντλιοστάσιο που θα συνδέει δύο λεκάνες του εσωτερικού δικτύου συλλογής. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων γίνεται με άμμο λατομείου. Το πάχος της στρώσης της άμμου θα είναι 0,10m κάτω και 0,30m πάνω από τoν σωλήνα. Η ελάχιστη επικάλυψη των αγωγών τέθηκε στο 1.0 μ..
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.690.000,00 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα