Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Δημόσια Διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

Δημόσια Διαβούλευσης για το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019

Τρίτη 07 Ιουλίου 2015
Σύμφωνα με:
• την ΥΑ 35829/2014/6-10-2010 (ΦΕΚ 2642/2014) «Περιεχόμενο δομή Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ 2014 - 2019
• την υπ.αριθμ 6/30-06-2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου,
η Περιφέρεια Θεσσαλίας θέτει σε δημοσιά διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 στο οποίο:
α. αποτυπώνονται τα δημογραφικά, οικονομικά κλπ χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Θεσσαλίας και αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση
β. διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας
γ. προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Πολίτες, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς, Εκπρόσωποι Οργανισμών και Συλλόγων έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν παρατηρήσεις, διορθώσεις και προτάσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί στην τελική του μορφή το κείμενο, πάνω στο οποίο και θα στηριχθεί ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την Περίοδο 2014-2019.
Σχόλια , παρατηρήσεις, επισημάνσεις αλλά και συγκεκριμένες δράσεις που θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτό μπορούν να αποσταλούν, μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015.
Στοιχεία επικοινωνίας
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, email: anapt.program@thessaly.gov.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα