Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Υποστήριξη των αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστηκότητα μέσω της καινοτομίας

Υποστήριξη των αγροτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενισχύοντας την ανταγωνιστηκότητα μέσω της καινοτομίας

europaika_programmata
Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019
INNOGROW
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.574.322,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: INTERREG EUROPE 2014-2020

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Regional policies for innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs


Περίληψη

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε ευρωπαικό επίπεδο, χρειάζεται να θιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ώστε να επιτύχουν αύξηση της παραγωγικότητας και πρόσβαση σε νέες αγορές. Κρίσιμοι παράγοντες για τη διάδοση της καινοτομίας στη γεωργία είναι ενδυνάμωση των περιφερειακών διοικήσεων, ώστε να υλοποιούν καινοτόμες πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ θα υποβοηθήσει κατά συνέπεια την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι περιφέρειες έχουν την ικανότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εκσυχρονισμό των υφιστάμενων αγροτικών ΜμΕ, και στην προώθηση των καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι περιφερειακές πολιτικές μπορούν να υποστηρίξουν παρεμβάσεις για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών ΜμΕ, όπως κίνητρα που προωθούν τη βιολογική γεωργία, τη γεωργία ακριβείας και διατήρησης της ποιότητας των εδάφων, την υδροπονία, την επιλεκτική αναπαραγωγή και τις διαδικασίες σίτισης και την ενίσχυση της κτηνορτροφίας βάσει των τοπικών συνθηκών. Σε επίπεδο διαχείρισης, οι περιφέρειες μπορούν να προωθήσουν τη διαφοροποιήση της παραγωγής των καλλιεργειών και κτηνοτροφικών προιόντων, καθώς και νέα επιχειρηματικά μοντέλα και συνεργασίες που οδηγούν σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες.

Στόχοι

• Αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών διοικήσεων να εφαρμόζουν αποτελεσματικά πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστηκότητας των ΜμΕ, τονώνοντας την υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και τεχνολογιών από τις ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές.
• Ενημέρωση για την επίδραση των μέτρων περιφερειακής πολιτικής.
• Ξεκλείδωμα περιφερειακών επενδύσεων για την προώθηση των καινοτόμων τεχνολογιών και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων που θιοθετούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα κατάλληλα για την καινοτομία.
• Βελτίωση των πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστηκότητας των ΜμΕ στις αγροτικές περιοχές σχετικά με την παραγωγή και εμπορία προιόντων.
• Συγκέντρωση καλών πρακτικών και δημιουργία νέας γνώσης μέσω μελετών, ερευνών και αναλύσεων.
• Δραστηριότητες διάχυσης.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/02/2019 - 31/12/2020

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας Συντονιστής 250.421,00 €
text Ιταλία Region of Lombardia 184.453,00 €
text Ιταλία Chamber of Commerce of Molise 180.520,00 €
text Σλοβενία Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d. , Kranj 175.819,00 €
text Ουγγαρία Pannon Novum West – Transdanubian Regional Innovation Agency 173.359,00 €
text Ηνωμένο Βασίλειο Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development 168.752,00 €
text Τσεχία The Regional Development Agency of the Pardubice Region 152.813,00 €
text Βουλγαρία Stara Zagora Regional Economic Development Agency 149.991,00 €
text Λετονία Zemgale planning region 129.960,00 €

Εταίροι / Partners [9]

image Περιφέρεια Θεσσαλίας
image Region of Lombardia
image Chamber of Commerce of Molise
image Regional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d. , Kranj
image Pannon Novum West – Transdanubian Regional Innovation Agency
image Newcastle University, School of Agriculture, Food & Rural Development
image The Regional Development Agency of the Pardubice Region
image Stara Zagora Regional Economic Development Agency
image Zemgale planning region

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα