Αρχική / Οργανωτική δομή / Υπηρεσίες / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης

Email: gd.periv.ydro@thessaly.gov.gr

1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομί- ας και Ελέγχου Δόμησης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργα- νικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους, με έμφαση στην έκδοση Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) της κατηγορίας Β όπως προβλέπετε από τη ισχύουσα νομοθεσία, τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη προστασία του φυσικού αστικού περιβάλλοντος του τοπίου, στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. Οφείλει να βρίσκεται σε συνε- χή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Επιλέξτε διεύθυνση για περισσότερες πληροφορίες

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα