Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Διεύρυνση και βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και προτύπων γνησιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αγροδιατροφής

Διεύρυνση και βελτίωση των ποιοτικών προτύπων και προτύπων γνησιότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον τομέα της αγροδιατροφής

Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019
QUALIFY
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.312.970,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: INTERREG EUROPE

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Enlarging and improving quality standards and authenticity to foster competitiveness of SMEs in the agrifood sector


Περίληψη

Το έργο QUALIFY έχει σχεδιαστεί για να προάγει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, αντιμετωπίζοντας μια πρόκληση που επηρεάζει τις εμπλεκόμενες περιφέρειες και ολόκληρη την ΕΕ: την βελτίωση των διαδικασιών ποιότητας αυτών των ΜΜΕ, την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα, και την προώθηση της αυθεντικότητας στα προϊόντα τους. Η υπέρβαση των φραγμών που συνδέονται με αυτές τις προκλήσεις θα επιτευχθεί με την μείωση του κόστους, καλύτερες τιμές, καλύτερες διαδικασίες και καλύτερα προϊόντα που θα επιτρέψουν στις αναπτυσσόμενες ΜΜΕ να εξελιχθούν και να είναι πιο ανταγωνιστικές στις εθνικές και διεθνείς αγορές, όπου πρέπει να διευρύνουν την παρουσία τους απέναντι σε μεγαλύτερες εταιρείες,

Στόχοι

Προς αυτή την κατεύθυνση, το έργο εξετάζει τα κονδύλια του ΕΤΠΑ που διατίθενται για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ σε 6 περιφέρειες / κράτη της ΕΕ που είναι αντιπροσωπευτικές της γεωγραφικής διάστασης της ΕΕ και που ενσωματώνουν τα γεωργικά προϊόντα διατροφής και τις ΜΜΕ στις αντίστοιχες Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Το έργο στοχεύει να εξετάσει κατά πόσο οι μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ εισάγουν πτυχές ποιότητας, πρόληψης της απάτης και γνησιότητας, οι οποίες πρέπει να συμπληρώνουν τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά και μη χρηματοδοτικά μέσα, στοχεύοντας πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα: την ανάπτυξη αυτών των ΜΜΕ. Το έργο αποσκοπεί επίσης στη διεύρυνση των ικανοτήτων των διαχειριστικών αρχών, των σχετικών εκπροσώπων των ΜΜΕ και των άλλων ενδιαφερόμενων να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτά τα θέματα και να αναπτύξουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα έργα. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:6 βελτιωμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω αντίστοιχων 6 σχεδίων δράσης + συστημάτων παρακολούθησης, διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης για τους εκπροσωπούν των Διαχειριστικών Αρχών και των ΜΜΕ , συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς, 4 εκδηλώσεις διάδοσης, 6 συναντήσεις εταίρων με εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνεχή επαφή με εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εργάζονται σε αυτά τα θέματα και εντοπισμός πάνω από 50 βέλτιστων πρακτικών.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/08/2019 - 31/01/2023
Διάρκεια:: 42 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
Ισπανία Government of Catalonia – Department of Agriculture,Livestock,Fisheriesand Food–Ισπανία 401.550,00 €
Γαλλία Chamber of Agriculture of la Vienne-Αυστρία 210.550,00 €
Σλοβενία Chamber of Commerce and Industry of Slovenia –Σλοβενία 182.955,00 €
Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα 181.860,00 €
Εσθονία Estonian Chamber of Commerce and Industry-Εσθονία 171.550,00 €
Βουλγαρία Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-Βουλγαρία 164.505,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [6]

Government of Catalonia – Department of Agriculture,Livestock,Fisheriesand Food–Ισπανία
Chamber of Agriculture of la Vienne-Αυστρία
Chamber of Commerce and Industry of Slovenia –Σλοβενία
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα
Estonian Chamber of Commerce and Industry-Εσθονία
Bulgarian Chamber of Commerce and Industry-Βουλγαρία

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα