Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
FINCH
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.465.165,00 €

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Financing impact on regional development of cultural heritage valorization


Περίληψη

Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροδάνεια, crowdfunding κλπ), προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών και ΜΚΟ, σε λύσεις συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα Οι επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο μιας εδαφικής στρατηγικής, πρέπει να συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη ενός ενδογενούς δυναμικού όσο και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό είναι συχνά ανεπαρκής. Οι δημόσιοι οργανισμοί προσπάθησαν να ανακόψουν αυτήν την τάση εισάγοντας διάφορα μέσα για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση εμποδίζουν τη συμμετοχή ορισμένων ιδιωτικών φορέων, κυρίως μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή νέων επιχειρηματιών. Η πρόκληση είναι κοινή στην Ευρώπη και στόχος είναι να αναζητηθούν κοινές λύσεις μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της συμμετοχής διαφορών φορέων και την επιρροή σχετικών κέντρων αποφάσεων

Στόχοι

- να στηρίξει τις δημόσιες αρχές στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στη διατήρηση, προστασία και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω μεθοδολογικών εργαλείων για τον καθορισμό και την υιοθέτηση ελαφρών χρηματοδοτικών μέσων)
- τη δημιουργία ευνοϊκότερων περιφερειακών πλαισίων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της διατήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
- να ενισχυθεί ο ρόλος όλων των ενδιαφερομένων μελών, επιτρέποντας την υιοθέτηση περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/06/2018 - 30/11/2022
Διάρκεια:: 54 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
Ιταλία Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων Συντονιστής 337.000,00 €
Γερμανία Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ 223.950,00 €
Φινλανδία Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας 197.600,00 €
Ιταλία Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης 178.950,00 €
Ισπανία Διοικητική Αρχή της La Rioja 158.725,00 €
Ρουμανία Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια 139.425,00 €
Πολωνία Περιφέρεια Lodzkie 119.250,00 €
Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 110.265,00 €

Εταίροι / Partners [8]

Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων
Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ
Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας
Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης
Διοικητική Αρχή της La Rioja
Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια
Περιφέρεια Lodzkie
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα