Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Χρηματοδότηση των επιπτώσεων στην περιφερειακή ανάπτυξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς

europaika_programmata
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
FINCH
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.465.165,00 €

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Financing impact on regional development of cultural heritage valorization


Περίληψη

Σκοπός της πρότασης είναι η προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων (μικροδάνεια, crowdfunding κλπ), προκειμένου να τονωθεί η ιδιωτική συμμετοχή, κυρίως νέων και καινοτόμων επιχειρηματιών και ΜΚΟ, σε λύσεις συνεργασίας ιδιωτικού-δημοσίου τομέα Οι επενδύσεις στην πολιτιστική κληρονομιά, στο πλαίσιο μιας εδαφικής στρατηγικής, πρέπει να συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη ενός ενδογενούς δυναμικού όσο και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. Η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό είναι συχνά ανεπαρκής. Οι δημόσιοι οργανισμοί προσπάθησαν να ανακόψουν αυτήν την τάση εισάγοντας διάφορα μέσα για την αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην προστασία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (όπως οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικών πόρων και το πρόβλημα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση εμποδίζουν τη συμμετοχή ορισμένων ιδιωτικών φορέων, κυρίως μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή νέων επιχειρηματιών. Η πρόκληση είναι κοινή στην Ευρώπη και στόχος είναι να αναζητηθούν κοινές λύσεις μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της συμμετοχής διαφορών φορέων και την επιρροή σχετικών κέντρων αποφάσεων

Στόχοι

- να στηρίξει τις δημόσιες αρχές στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για επενδύσεις στη διατήρηση, προστασία και εκμετάλλευση της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω μεθοδολογικών εργαλείων για τον καθορισμό και την υιοθέτηση ελαφρών χρηματοδοτικών μέσων)
- τη δημιουργία ευνοϊκότερων περιφερειακών πλαισίων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα στον τομέα της διατήρησης, αποκατάστασης, αξιοποίησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς
- να ενισχυθεί ο ρόλος όλων των ενδιαφερομένων μελών, επιτρέποντας την υιοθέτηση περιφερειακών σχεδίων δράσης για τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Χρονοδιάγραμμα:: 01/06/2018 - 30/11/2022
Διάρκεια:: 54 μήνες

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
text Ιταλία Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων Συντονιστής 337.000,00 €
text Γερμανία Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ 223.950,00 €
text Φινλανδία Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας 197.600,00 €
text Ιταλία Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης 178.950,00 €
text Ισπανία Διοικητική Αρχή της La Rioja 158.725,00 €
text Ρουμανία Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια 139.425,00 €
text Πολωνία Περιφέρεια Lodzkie 119.250,00 €
text Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 110.265,00 €

Εταίροι / Partners [8]

image Περιφέρεια Piemonte - Διεύθυνση Οικονομικών Πόρων και Περιουσιακών Στοιχείων
image Αναπτυξιακή Τράπεζα της Σαξονίας-Άνχαλτ
image Περιφερειακό Συμβούλιο της Νότιας Οστροβοθνίας
image Πανεπιστήμιο του Τορίνο - Τμήμα Διοίκησης
image Διοικητική Αρχή της La Rioja
image Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης Νοτιο-Δυτική Ολτένια
image Περιφέρεια Lodzkie
image Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα