Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
συρρίκνωση
1. Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως: Ο συντονισμός του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την έννοια των ν. 3013/2002 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή. Η υποβολή εισήγησης στο Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών. Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3013/2002 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η μέριμνα για το σχεδιασμό και την οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας, κατά την έννοια των ν. 3013/02 και ν. 4249/2014, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και του Σχεδίου Ξενοκράτης (κοινή υπουργική απόφαση 1299/2003 ΦΕΚ 423/Β΄). Η μέριμνα για την εφαρμογή των προβλέψεων της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/16 (ΦΕΚ 354/Β’) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών (Οδηγία SEVESO III), όσον αφορά τα θέματα που σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αφορούν την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Ο συντονισμός όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και των μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας αντιμετώπισης των καταστροφών. Η προμήθεια και παροχή υλικών και μέσων για την αντιμετώπιση των καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας. Η διαχείριση και διάθεση του σκηνικού υλικού του Αποθηκευτικού Κέντρου Λάρισας, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων του αρμόδιου Υπουργείου. Η τήρηση αρχείου σχετικά με την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην Περιφέρεια. Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) και του άρθρ. 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 42), όπως ισχύουν. Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους. Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Η συμμετοχή στο σχεδιασμό για στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση. Η συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη