Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
συρρίκνωση
1. Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες, και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές 2. Ειδικότερα στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες: α. Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας. β. Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας. γ. Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες ή τους Γενικούς Διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους. 3. Στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων συστήνονται Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας, προκειμένου να εκπροσωπούνται, κατ’ εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη, οι αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες και οι υπάλληλοι, ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών σε επίπεδο Νομού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα Γραφεία Νομικής Υπηρεσίας ασκούν τις αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη