Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Email: gd.eso@thessaly.gov.gr
Γενικός Διευθυντής: Αλατά Φανή [2413-506.460]
1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας και την παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την αναδιοργάνωση των μονάδων της, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους, την εδραίωση διαφάνειας και λογοδοσίας, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της. 3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016, και ισχύουν. 4. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του πολίτη
Τηλ.: 2413-506461 Email: exyp.pol@thessaly.gov.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κατσαρού Ελένη [2413-506.383]
Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν, ιδίως, στην πραγματοποίηση επισκέψεων σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να διαμορφωθεί άποψη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων εξυπηρέτησης του πολίτη για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στην επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και στην κατάθεση αναλυτικής έκθεσης στον Περιφερειάρχη και στον Περιφερειακό Συμπαραστάτη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας, με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης. Επίσης, η συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, που αναπτύσσει η τελευταία, η δημιουργία και εν συνεχεία επικαιροποίηση Οδηγού Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τους πολίτες και η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως γραμμή ενημέρωσης και πληροφόρησης του πολίτη για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για το σχεδιασμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη, που αναπτύσσει η τελευταία.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη