Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Email: gd.eso@thessaly.gov.gr
Γενικός Διευθυντής: Αλατά Φανή [2413-506.460]
1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας και την παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την αναδιοργάνωση των μονάδων της, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους, την εδραίωση διαφάνειας και λογοδοσίας, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της. 3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016, και ισχύουν. 4. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
συρρίκνωση
Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τηλ.: 2413-506440 Email: diaf.egov@thessaly.gov.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Μήτσος Βασίλειος [2413-506.232]
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν, ιδίως, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, στη τεχνική υποστήριξη των χρηστών, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της, στο σχεδιασμό και επίβλεψη έργων πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών υλικού & λογισμικού για άμεση εμφάνιση των ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο και την αυτόματη μετάδοση – ενημέρωση τρίτων συστημάτων (Βάση Δεδομένων Υπουργείου), καθώς και την υποστήριξη - διασφάλιση της διαδικασίας ψηφιακής διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Τρικάλων
Προϊστάμενος Τμήματος: Παπανικολάου Δημήτριος [24313-51.412]
Το Τμήμα Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα, υπάγονται, οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών, σε ζητήματα λογισμικού και εξοπλισμού. Η υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω του διαδικτύου και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή πολιτικών και μέτρων ασφάλειας για την ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα. Η ενημέρωση και υποστήριξη των υπαλλήλων στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων. Ο προσδιορισμός των αναγκών σε υλικό & λογισμικό ΤΠΕ, η εκπόνηση προδιαγραφών, η μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάστασή του εξοπλισμού σε παραγωγική λειτουργία και η συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού. Η τήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων ανταλλακτικών και εξοπλισμού πληροφορικής, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Η ανταλλαγή και επικαιροποίηση πληροφοριακών στοιχείων για την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και στρατηγικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την υλοποίηση αυτών. Η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για τον καθορισμό της στρατηγικής και τον σχεδιασμό πολιτικών των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ και το μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών. Η παροχή διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης των λειτουργιών του τμήματος (πρωτόκολλο, αλληλογραφία, κ.α.)
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη