Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Email: gd.eso@thessaly.gov.gr
Γενικός Διευθυντής: Αλατά Φανή [2413-506.460]
1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας και την παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την αναδιοργάνωση των μονάδων της, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους, την εδραίωση διαφάνειας και λογοδοσίας, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της. 3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016, και ισχύουν. 4. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
συρρίκνωση
Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τηλ.: 2413-506440 Email: diaf.egov@thessaly.gov.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Μήτσος Βασίλειος [2413-506.232]
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν, ιδίως, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, στη τεχνική υποστήριξη των χρηστών, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της, στο σχεδιασμό και επίβλεψη έργων πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών υλικού & λογισμικού για άμεση εμφάνιση των ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο και την αυτόματη μετάδοση – ενημέρωση τρίτων συστημάτων (Βάση Δεδομένων Υπουργείου), καθώς και την υποστήριξη - διασφάλιση της διαδικασίας ψηφιακής διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων
Προϊστάμενος Τμήματος: Καραγκεντσίδου Μαρία [2413-506.238]
Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Συστημάτων με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην Π.Ε. Λάρισας υπάγονται, ιδίως: Ο καθορισμός της στρατηγικής υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας και υποστήριξη της λειτουργίας τους. Ο σχεδιασμός της πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων και η μέριμνα για την ακεραιότητα των πληροφοριακών δεδομένων. Η διαχείριση των δικτύων δεδομένων (WAN, LAN, Τηλ Κέντρων). Η διαχείριση και η συντήρηση του υλικού και του συστημικού λογισμικού σε όλα τα κεντρικά συστήματα (servers). Η διαχείριση και διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών υποστήριξης όλων των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα. Η διαχείριση και παραμετροποίηση συστημάτων και λογισμικού ασφάλειας. Η σχεδίαση και η μέριμνα για την τακτική τήρηση των αντιγράφων ασφαλείας (backup/restore) όλων των δεδομένων - σε κεντρικές υποδομές - του φορέα. Η υποστήριξη του συστήματος διαμοίρασης δικτυακών πόρων, με εφαρμογή δικαιωμάτων, καθώς και πολιτικών χρηστών / υπολογιστών. Η υποστήριξη και εξασφάλιση της πρόσφατης έκδοσης, των πληροφοριακών συστημάτων, που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του φορέα (Back Office, κλπ). Η επίβλεψη της λειτουργίας των υποστηρικτικών υποσυστημάτων των computer rooms, όπως κλιματισμός, ηλεκτροδότηση, ελεγχόμενη πρόσβαση, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, κα. Η θέση των προδιαγραφών του εξοπλισμού που άπτονται του αντικειμένου του και η μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάστασή του.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη