Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Email: gd.eso@thessaly.gov.gr
Γενικός Διευθυντής: Αλατά Φανή [2413-506.460]
1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας και την παροχή αποτελεσματικών, αποδοτικών υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μέσα από την αναδιοργάνωση των μονάδων της, τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους, την εδραίωση διαφάνειας και λογοδοσίας, τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, το σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 2. Η Γενική Διεύθυνση συνεργάζεται με τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών στο σχεδιασμό, την επεξεργασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση έργων και δράσεων στο πεδίο του θεματικού αντικειμένου της. 3. Στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταφέρονται και κατανέμονται όλες οι αρμοδιότητες, που προβλέπονται σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 58 του ν. 4438/2016, και ισχύουν. 4. Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, ορίζεται αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Διαχείριση των Οικονομικών του φορέα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
συρρίκνωση
Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Τηλ.: 2413-506440 Email: diaf.egov@thessaly.gov.gr
Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Μήτσος Βασίλειος [2413-506.232]
Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια, ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν, ιδίως, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, στη τεχνική υποστήριξη των χρηστών, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της, στο σχεδιασμό και επίβλεψη έργων πληροφορικής, με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών υλικού & λογισμικού για άμεση εμφάνιση των ψηφιακών δεδομένων στο διαδίκτυο και την αυτόματη μετάδοση – ενημέρωση τρίτων συστημάτων (Βάση Δεδομένων Υπουργείου), καθώς και την υποστήριξη - διασφάλιση της διαδικασίας ψηφιακής διαχείρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
συρρίκνωση
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Τμήματος: Δαβίδης Νεκτάριος [2413-506.262]
Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και στην Π.Ε. Λάρισας, υπάγονται, ιδίως: Η ευθύνη της δημιουργίας και υποστήριξης των αναγκαίων υποδομών για την ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας. Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες διευθύνσεις, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ, στο μετασχηματισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και συντήρηση του βασικού διαδικτυακού τόπου του φορέα. Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση λογισμικού εσωτερικών λειτουργιών και υπηρεσιών του φορέα, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. Η οργάνωση και αναπαράσταση των πληροφοριακών δεδομένων της Περιφέρειας, που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς, για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών. Η διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας, τόσο μεταξύ τους όσο και με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης. Η διαχείριση διαδικαστικών θεμάτων, καθώς και ρόλων και χρήσεων των πληροφοριακών συστημάτων, που αφορούν στην εσωτερική λειτουργία του φορέα (Back Office, κλπ). Η διαχείριση και παραμετροποίηση λογισμικού υπηρεσιών που διατίθεται στο προσωπικό του φορέα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύστημα βάσεων δεδομένων εφαρμογών, κλπ Η θέση των προδιαγραφών του λογισμικού, που άπτεται του αντικειμένου του και η μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάστασή του, Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα ΤΠΕ.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη