Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
συρρίκνωση
Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Τηλέφωνο: 2413-506556,  Email: grtyp.dimsx@thessaly.gov.gr
1. Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Επιπλέον, μεριμνά για την οργάνωση και τέλεση δημοσίων εορτών και επισήμων τελετών, τη διοργάνωση συνεδρίων, τη διοργάνωση δεξιώσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων, την αποτελεσματική προβολή των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και την αξιοποίηση των προοπτικών που προκύπτουν από αυτές. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Γραφείου υπάγονται: Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης. Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας. Η μέριμνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους. Η εθιμοτυπία, η οργάνωση και τέλεση δημοσίων εορτών και επισήμων τελετών, η διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων, δεξιώσεων και λοιπών συναφών εκδηλώσεων. Η μέριμνα για την αποτελεσματική προβολή του έργου της Περιφέρειας σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών που προκύπτουν από αυτές για την τοπική ανάπτυξη. Η συνεργασία με ομόλογους φορείς από τον υπόλοιπο Ευρωπαϊκό χώρο, για την ανταλλαγή εμπειριών και τον συντονισμό των εκπροσώπων τους στα Ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων. Η συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών, δημοσίων και μη κυβερνητικών οργανισμών, για τον καθορισμό κοινών προγραμμάτων που υποβάλλονται σε διεθνείς θεσμούς των Ηνωμένων Εθνών, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη μέλη, καθώς και σε άλλα κράτη ανά τον κόσμο.