Υπηρεσίες Περιφέρειας Θεσσαλίας

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας περιφερειακής ενότητας και υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.
συρρίκνωση
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
Email: gd.prog.peryp@thessaly.gov.gr
Γενικός Διευθυντής: Μέγας Κων/νος [2413-506.558]
Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, ιδιαίτερα στους τομείς σχεδιασμού και ανάπτυξης βασικών υποδομών της Περιφέρειας, με έμφαση στις μεταφορές, στη διαχείριση αποβλήτων -απορριμμάτων, στη προστασία του φυσικού – αστικού περιβάλλοντος του τοπίου, στον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών, στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη
ανάπτυξη