2018.356
Τακτικός Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 20/12/2018
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την καθαριότητα δομών της Π.Ε. Λάρισας
(αρ. διακήρυξης 05/2018 - α/α ΕΣΗΔΗΣ 68608)


Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 246.636,00 € (με ΦΠΑ)