2018.338
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/11/2018
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG Mediterranean 2014-2020 - “Green Growth through the Capitalization of Innovative GREENHOUSE- MED Greenhouses

Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2018, 2:00 μμ
Προϋπολογισμός: 59.667,42 € (με ΦΠΑ)