2018.331
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 26/11/2018
Συντήρηση οδού Πυργετού-Παλαιόπυργος (Δ ΤΕΜΠΩΝ) ΠΕ Λάρισας από την θεομηνία τομέα ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ(κωδικός εσηδης 76595)


Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 700.000,00 € (με ΦΠΑ)