2018.310
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 7/11/2018
Άμεσες αποκαταστάσεις από τις θεομηνίες στο Σκλήθρο στον Ρακοπόταμο και στην Μελιβοία

Καταληκτική ημερομηνία: 20/11/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 62.000,00 € (με ΦΠΑ)