2018.308
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 5/11/2018
Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει σχέσης τιμής προμήθειας και κόστους υπηρεσιών χρήσηςγια το έργο: «Προμήθεια πολυμηχανημάτων μεγάλης παραγωγής και παροχή υπηρεσιών χρήσης αυτών» με προϋπολογισμό (συμπ. ΦΠΑ): 330.000,00€.
Α/Α διαγωνισμού: 66163.
Τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.


Καταληκτική ημερομηνία: 3/12/2018, 11:59 μμ
Προϋπολογισμός: 330.000,00 € (με ΦΠΑ)