2018.303
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής

Ανάρτηση: 23/10/2018
Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά τμήμα για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πληροφορικής, για την ανανέωση του εξοπλισμού & την πλήρωση κανόνων ασφάλειας» με προϋπολογισμό (συμπ. ΦΠΑ): 248.000,00€.
Α/Α διαγωνισμού: 65899

Καταληκτική ημερομηνία: 16/11/2018, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 248.000,00 € (με ΦΠΑ)