2017.230
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 19/10/2017
Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Καταληκτική ημερομηνία: 23/11/2017, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινήσεις [Ενημέρωση: 21/11/2017 8:30:56 πμ]