2017.228
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 19/10/2017
Αποχιονισμός οδικού κυκλώματος λίμνης Πλαστήρα Π.Ε. Καρδίτσας 2017
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Καταληκτική ημερομηνία: 6/11/2017, 11:59 μμ
Προϋπολογισμός: 199.937,60 € (με ΦΠΑ)