2017.77
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/4/2017
Προμήθεια γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Λάρισας (αριθ. 02/2017 – α/α ΕΣΗΔΗΣ 40424)

Καταληκτική ημερομηνία: 2/5/2017, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 124.000,00 € (με ΦΠΑ)