2020.132 σε ισχύ
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 29/5/2020
Μελέτη βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Tμήμα από Ι/Κ
Συκουρίου έως Α/Κ Γυρτώνης (ΠΑΘΕ).Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 90399

Καταληκτική ημερομηνία: 3/7/2020, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 900.204,78 € (με ΦΠΑ)