2020.130
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 29/5/2020
Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου,
φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διάρκειας ενός έτους.(Ο διαγωνισμός είχε καταληκτική ημερομηνία 2/4/20 ο οποίος αναβλήθηκε με την 1825/18-3-20 απόφαση. Νέα καταληκτική ημερομηνία 5/6/20)

Καταληκτική ημερομηνία: 5/6/2020, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 35.000,00 € (με ΦΠΑ)