2019.384
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 20/9/2019
"Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2019-2020"

---
(Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr - αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 84133)


Καταληκτική ημερομηνία: 15/10/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 150.000,00 € (με ΦΠΑ)