2019.379
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/9/2019
Εγκατάσταση συστήματος Ψύξης - Θερμανσης Ι.Ν.Αγ.Κων/νου & Ελένης

Καταληκτική ημερομηνία: 23/9/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 130.000,00 € (με ΦΠΑ)