2019.275
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 18/6/2019
«Αποχιονισμοί οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2019»
-
(Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 75377)

Καταληκτική ημερομηνία: 30/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 800.000,00 € (με ΦΠΑ)