2019.274
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 14/6/2019
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O.) στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) – GDPR, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία: 2/7/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 24.800,00 € (με ΦΠΑ)