2019.267
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 13/6/2019
Επανάληψη της διενέργειαςσυνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιώνυλοποίησης δειγματοληψιών και εργαστηριακώναναλύσεων δειγμάτων αποβλήτων (υγρών – στερεών)και νερών, για την παρακολούθηση οικοσυστημάτωντων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων

Καταληκτική ημερομηνία: 28/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 60.000,00 € (με ΦΠΑ)