2019.253
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/6/2019
Συντήρηση οδού Καρύτσα - Σπηλιά (Δ. Αγιάς) - Όρια Δ. Τεμπών από θεομηνία με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 83070

Καταληκτική ημερομηνία: 24/6/2019, 10:30 πμ
Προϋπολογισμός: 860.000,00 € (με ΦΠΑ)