2019.248
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/6/2019
Αποκατάσταση προστασία οδικού δικτύου (Δήμου Τεμπών) Συκουρίου - Σπηλιά - Καταφύγιο - Ορεινό κύκλωμα Κισσάβου από τη θεομηνία (βροχοπτώσεις) έτους 2017 με Α/Α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 83053

Καταληκτική ημερομηνία: 24/6/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ)