2019.246
Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 30/5/2019
"Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί Π.Ε. Τρικάλων 2019 - 2020" Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 74847

Καταληκτική ημερομηνία: 3/7/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 724.000,00 € (με ΦΠΑ)