2019.171
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/4/2019
«Συντήρηση Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων» (Υποέργο 38) Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 81044

Καταληκτική ημερομηνία: 14/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)