2019.170
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/4/2019
«Διάνοιξη Τμήματος Οδού Νέα Πεύκη-Βάκαρι»

Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)