2019.168
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 23/4/2019
Αποπεράτωση εργασιών παραλλήλων έργων αναδασμού αγροκτήματος Βαλανίδας

Καταληκτική ημερομηνία: 16/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)