2019.167
Συνοπτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 22/4/2019
« Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG Mediterranean 2014-2020 - “Green Growth through the Capitalization of Innovative GREENHOUSE”- MED Greenhouses »


Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019, 12:30 μμ
Προϋπολογισμός: 59.667,42 € (με ΦΠΑ)