2019.164
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάρτηση: 18/4/2019
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2-2019 γαι τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ως εργατοτεχνίτες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Π.Ε. Λάρισας έτους 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 26/4/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)