2019.159
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 15/4/2019
Συντήρηση - λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου ΠΕ Τρικάλων 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 239.999,52 € (με ΦΠΑ)