2019.157
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 11/4/2019
Μεταφορά ωφελουμένων Παραρτήματος ΑμΕΑ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» Λάρισας (07/2018)

Καταληκτική ημερομηνία: 23/4/2019, 12:00 μμ
Προϋπολογισμός: 73.989,81 € (με ΦΠΑ)