2019.154
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 10/4/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Financing impact on regional development of cultural heritage
valorisation”- “FINCH” CPV: 79410000-1

Καταληκτική ημερομηνία: 8/5/2019, 3:00 μμ
Προϋπολογισμός: 88.300,00 € (με ΦΠΑ)