2019.153
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 9/4/2019
Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης και αναλωσίμων υλικών εκτυπωτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Καταληκτική ημερομηνία: 22/4/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 52.410,00 € (με ΦΠΑ)