2019.150
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/4/2019
«Βελτίωση - συντήρηση - αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας 2018-2019»
---
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81284.

Καταληκτική ημερομηνία: 7/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με ΦΠΑ)