2019.149
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 9/4/2019
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Π.Ε. Καρδίτσας 2018-2019» -
.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 81141.


Καταληκτική ημερομηνία: 9/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 500.000,00 € (με ΦΠΑ)