2019.145
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 5/4/2019
Προμήθεια σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας για τις αναγκες της Π.Ε. Λάρισας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 »

Καταληκτική ημερομηνία: 19/4/2019, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)