2019.121
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 4/4/2019
Έργο: "Οδικός άξονας Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα (Α" φάση)" -
Υποέργο 1: "Οδικός άξονας Μουζάκι - Λίμνη Πλαστήρα (Α" φάση)"
---
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 81036).

Καταληκτική ημερομηνία: 3/5/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 4.100.000,00 € (με ΦΠΑ)