2019.118
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 3/4/2019
Κατασκευή έργων διευθέτησης ρεμάτων Σκιάθου, Α.Α.81268 ΕΣΗΔΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία: 25/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 2.356.000,00 € (με ΦΠΑ)