2019.117
Πρόχειρος Διαγωνισμός - Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 2/4/2019
Παροχή υπηρεσίας πιστοποιημένου εκτιμητή για την σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης των προς απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έτους 2019

Καταληκτική ημερομηνία: 16/4/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 36.828,00 € (με ΦΠΑ)